เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ซักซ้อมแนวทงการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 28 ก.ย. 2564 ]195
2 ที่ มท 0809.5/ว 121 วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ [ 28 ก.ย. 2564 ]212
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 [ 28 ก.ย. 2564 ]310
4 สรุปข้อหารือเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2564 ]139
5 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครู [ 28 ก.ย. 2564 ]165
6 ที่ มท 0809.5/ว 78 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งลูกจ้าง อปท. [ 28 ก.ย. 2564 ]334
7 ที่ มท 0809.3/ว28 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน [ 28 ก.ย. 2564 ]318
8 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2557 [ 28 ก.ย. 2564 ]127
9 คู่มือการลาของพนักงานเทศบาล [ 28 ก.ย. 2564 ]144
10 ประกาศ ก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 28 ก.ย. 2564 ]129
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท. [ 28 ก.ย. 2564 ]122
12 ที่ มท 0809.3/ว 1632 ลว 20 มิถุนายน 2555 เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 28 ก.ย. 2564 ]256
13 หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. [ 28 ก.ย. 2564 ]131
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2523 [ 28 ก.ย. 2564 ]146
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) [ 23 ก.ย. 2564 ]299
16 หนังสือซักซ้อมการแต่งตั้งกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2564 ]132
17 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) [ 23 ก.ย. 2564 ]177
18 ประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 [ 23 ก.ย. 2564 ]141
19 ประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]126
20 ประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]136
 
หน้า 1|2